Sök:

Tuff kärlek, empowerment och Gud

En kvalitativ studie av före detta missbrukares upplevelser av hjälp från Anonyma alkoholister, frikyrkan eller offentlig missbruksvård.


Många människor går in och ut ur olika missbruksprogram utan att bli fria från sitt missbruk på sikt. Frivilligsektorn har alternativa hjälpinsatser att erbjuda men frågan är vad dessa hjälpinstanser, som AA och frikyrkan, gör som individerna själva upplever vara till hjälp. Tidigare forskning har inte svarat på frågan varför individer väljer att söka sig till hjälpinstanser som dessa när det finns missbruksvård inom offentlig sektor att tillgå. Syftet med denna studie var att undersöka människor med bakomliggande missbruksproblematiks upplevelser av hjälp från Anonyma Alkoholister (AA), frikyrkan eller missbruksvården inom offentlig sektor, för att få en uppfattning om vad som faktiskt har fungerat för dessa människor. Studien är kvalitativ, hermeneutisk och bygger på semistrukturerade intervjuer med sju informanter. Studien visar att faktorer som gemenskap, ökad självkänsla, nya identiteter och andlighet varit betydelsefulla för informanternas varaktiga drogfrihet. Studiens slutsats är att informanterna från AA och frikyrkan upplever en högre grad av dessa faktorer i den hjälp de fått än informanterna som fått hjälp från offentlig sektor, faktorer som i studien kopplats till teorier rörandeidentitet, empowerment och trygghet i strukturer och fostran eller i att lägga sitt liv i Guds händer. Denna studie kan bidra med nya perspektiv som missbruksvården inom offentlig sektor kan ha nytta av för att bättre anpassa missbruksarbetet till individernas behov.

Författare

Malin Frelin Linnéa Govik

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..