Sök:

Trovärdighet som en basföda för överlevnad

En studie kring en morgontidnings och en kvällstidnings legitimitet


Trovärdighet är inte ett givet ting inom samhällets ramar. Det krävs en ömsesidig relationsuppbyggnad mellan parterna. Syftet var att belysa tidningsutgivarnas legitimitet i förhållande till innehållet i tidningen. Studien genomfördes med kvalitativ metod och avsåg två fallstudieobjekt, en morgontidning och en kvällstidning. Dessa var Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen. Teoretiska frågeställningar kring legitimitet var definitionen av legitimitet, påverkan, faktorer för hög respektive låg trovärdighet, nyhetsartiklarnas komponenter samt dagordningsfunktionen. Slutsatsen är att de båda fallstudieobjekten är legitima men på olika sätt. Ett gemensamt element är att varken dagstidningar eller kvällstidningar föreföll tro helt och fullt på "objektiv information". 

Författare

Monia Ly

Lärosäte och institution

Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..