Sök:

Tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper

- En systematisk integrerad litteraturöversikt

Föreliggande uppsats är en systematisk litteraturöversikt som omfattar både tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper. Syftet med studien är att undersöka det befintliga kunskapsläget gällande tolvstegsbehandling för alkohol- och drogmissbrukare. Litteraturstudiens intention är även att undersöka vilka erfarenheter och resultat självhjälpsgrupper i form av Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner genererat för de klienter som deltagit i dessa grupper. Förhoppningen med litteraturöversikten är att väcka läsarens intresse så att denne får möjligheten till att erhålla en övergripande kunskapsbild av det aktuella området. Litteraturöversiktens resultat presenteras i tabellform för att sedan tematiseras och syntetiseras i en analys. Resultaten i föreliggande litteraturöversikt visar en tvetydig bild av tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper. Studier som är inkluderade i litteraturöversikten påvisar både positiva och negativa resultat av tolvstegsbehandling. Vissa studier tyder på att tolvstegsbehandling kan vara en gynnsam behandlingsmetod för alkohol- och drogmissbruk. Andra studier visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan tolvstegsbehandling och andra behandlingsmetoder för att uppnå nykterhet. Självhjälpsgrupper har visat sig vara ett positivt komplement till traditionell missbruksbehandling enligt de studier som inkluderats i litteraturöversikten. För att självhjälpsgrupperna ska betraktas som ett positivt komplement krävs det dock att klienten är motiverad till förändring och deltar aktivt i dessa grupper. Slutligen visar litteraturöversiktens resultat att det finns vissa faktorer som anses mer verksamma än andra inom självhjälpsgrupperna. Motivation och grupptillhörighet är två faktorer som är frekvent återkommande i studierna och som uppges vara avgörande för klienter som vill förändra sitt missbruksbeteende.

Författare

Maja Bronner Lina Costyson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..