Sök:

Tokiga pojkar och snälla flickor - en studie av lärares medvetenhet om genusperspektiv och värdegrundsfrågor vid val av skönlitteratur


Studiens huvudsyfte är att undersöka lärares medvetenhet om genusperspektiv i den skönlitte-ratur som de arbetar med gemensamt i klasserna. Ytterligare syften är att undersöka vilka kri-terier som motiverar lärares val och vilka förebilder de vill förmedla till sina elever via skönlitteratur. Vi har använt oss av kvalitativ intervjumetod för att uppnå studiens syfte och har funnit att lärares medvetenhet om genusperspektiv varierar mellan hög och låg medvetenhet. Det har även framkommit att det oftast är gruppsammansättningen som avgör lärares val av skönlitteratur. Värdegrundsfrågor och demokratiska förebilder är det som lärarna i studien främst vill förmedla till sina elever via skönlitteratur. Vi menar att genusperspektiv ingår i värdegrundsfrågorna och anser därför att lärares medvetenhet om genusperspektiv måste öka om riktlinjerna i grundskolans läroplan, Lpo94, ska kunna uppfyllas.

Författare

Åse Deasy Nina Leonardson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..