Sök:

Tillsyn som ett juridiskt instrument

Tillsyn enligt miljöbalken samt utvärdering av tillsynsrådets miljösamverkan i Norrbotten

Uppsatsen behandlar frågan om det är möjligt att införa en ordning där anonyma vittnen tillåts som bevismedel i svensk rätt. Med anonyma vittnen menas att den tilltalade aldrig får kännedom om vittnets identitet. Detta har länge ansett strida mot Europakonventionens krav på rättvis rättegång samt den grundläggande rättigheten om partsinsyn. Attityden har dock förändrats ute i Europa och Europadomstolen har ändrat sin ståndpunkt. Ett flertal länder, bland annat vårt grannland Norge, har infört en ordning där anonyma vittnen tillåts som bevismedel. I Sverige har turerna kring anonyma vittnen varit många, en mängd utredningar har genomförts. Samtliga har fått samma utgång, ett införande av anonyma vittnen kan inte genomföras i svensk rätt då det skulle innebära en inskränkning av partsinsynen som därmed skulle innebära ett hot mot rättssäkerheten. För att undersöka och utreda denna huvudfråga samt mina frågeställningar har jag använt mig av traditionell juridisk metod, vilket innebär att jag studerat samtliga rättskällor med tyngdpunkten på förarbeten och praxis då de behandlat ämnet mer ingående. Avslutningsvis i arbetet har en diskussion förts om ett eventuellt införandes för och nackdelar och till sist har jag själv tagit ställning i frågan.

Författare

Elin Karlander Emmelie Nilsson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..