Sök:

Tillit och trovärdighet inom webbdesign

En stegvis modell för utvärdering av trovärdighet med utgångspunkt från ett kommunikativt perspektiv


Denna studie undersöker hur privata vårdföretags webbplatser bör utformas för att förmedla en hög trovärdighet mot användare och potentiella kunder. Antalet privata vårdföretag blir allt fler och det blir allt viktigare att synas och framförallt att synas på rätt sätt. Därför väljer många privata vårdföretag att marknadsföra sig med hjälp av en företagswebbplats för att framhålla sig själva och sina produkter och tjänster.Utifrån en stegvis modell för att utvärdera trovärdighet har ett antal faktorer identifierats som ligger till grund för hur användare uppfattar trovärdighet i sammanhanget. Genom att studera hur personer från målgruppen upplever trovärdighet på ett antal utvalda webbplatser har en djupare förståelse för de framkomna resultaten uppstått. Resultaten visar på att det bör läggas stor vikt på fokusering av målgrupp, bilder och bildspråk, den grafiska utformningen och informationsstrukturen vid utveckling av webbplatser för privata vårdföretag. Genom att tillämpa de faktorer som studien har resulterat i, på ett privat vårdföretags webbplats, finns det större chans till att användare från målgruppen kommer att uppleva en hög trovärdighet i samband med interaktion.

Författare

Joachim Löfstedt

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..