Sök:

Textbeskrivning av fysionomi och egenskaper som källa för karaktärsdesign i 3D-grafik.

Hur en text beskrivandes en karaktärs fysionomik och egenskaper kan ligga till grund vid karaktärsdesignen för en 3D-modellerad figur och hur denna remediering från text till 3D-grafik ser ut är vad som undersökts i detta arbete. Arbetet utgår från Bolter och Grusins begrepp remediering för att beskriva arbetsgången och teorier inom personperception för skapandet av karaktären. Utifrån Stoker´s Dracula har koncept i textform tagits fram som legat till grund för skapandet av en parafras på texten i form av en 3D-modellerad karaktär. Det fysionomiskt beskrivande citatet och karaktären har sedan ställs mot varandra i en kvantitativ undersökning i form av en enkät där respondenterna fått jämföra och utvärdera hur denna remediering har fungerat. Undersökningen visade att egenskaper hos karaktären överfördes väl och att drag i karaktärsdesignen var något svårare att gestalta. Särskilt viktigt var posering och ljussättning för att förmedla egenskaper hos karaktären. Avslutningsvis diskuteras hur det vore intressant att göra en liknande undersökning på en karaktär som inte på samma vis är känd sedan tidigare av respondenterna som ikonen Dracula är.

Författare

Marie Kauffeldt

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..