Sök:

Terrorism

Ett hot mot Sverige?

Syftet med detta arbete är att fördjupa våra kunskaper om terrorism samt att ge läsaren en inblick i ämnet och få lite kunskap om hotbilden i Sverige samt vad Sverige har för resurser att möte terrorism. Första delen av arbetet försöker vi definiera vad terrorism är, beskriva olika organisationer redogöra för Sveriges definition av ordet terrorism. Därefter försöker vi förklara olika typer av terrorism som nationell, internationell, vänster, höger, stats, och religiös terrorism. Nästa del av arbetet handlar om Sverige, där vi berör terroristdåd som utförts i Sverige samt hotbilden i Sverige nu och i framtiden. Därefter berör vi Sveriges beredskap och de olika myndigheter som är ansvariga i Sverige för arbetet mot terrorism. De olika myndigheter vi tar upp är säkerhetspolisen, militära underrättelse och säkerhetstjänsten, polisen, totalförsvarets forskningsinstitut, försvarets radioanstalt och krisberedskapsmyndigheten. Slutligen har vi gett vår syn på det vi fått fram under arbetes gång, samt de förändringar som kommer att ske inom snar framtid. Vi hoppas att vårt arbete och presentation kommer att ge er ny och intressant kunskap.

Författare

Anders Wiklund Andreas Svensson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Polisutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..