Sök:

Strategi för att kommunicera produkten fiberanslutning

Fallstudie på Bjäre Kraft Bredband AB


SammanfattningTitel: Strategi fo?r att kommunicera produkten fiberanslutning.Bakgrund: Vem bygger internet i Sverige? Det finns ma?ngder av fo?retag som bygger fiberna?tverk. Ett utav dessa a?r Bja?re Kraft Bredband AB. Fiberna?tverk a?r den snabbaste och senaste tekniken fo?r datao?verfo?ring. Fo?r att fiberna?tverket skall va?xa och fastigheter skall ansluta sig kra?vs en investering fra?n fastighetsa?garen fo?r utrustning och gra?varbete. Bja?re Kraft Bredband AB ma?ste da?rfo?r kommunicera fo?rdelarna med fiberanslutning och alla budskap som fo?retaget sa?nder ut ma?ste peka mot den strategiskt valda inriktningen att bygga ut fiberna?tverket.Problemfra?ga: Hur ska strategi fo?r att kommunicera produkten fiberanslutning utformas?Syfte: Syftet a?r att konstruera en strategi fo?r marknadskommunikation fo?r Bja?re Kraft Bredband AB.Metod: Kvalitativ fallstudie som baseras pa? o?ppna ostrukturerade intervjuer med sno?bollsurval.Teori: Studiens teoretiska referensram behandlar fenomenet strategi och modeller fo?r hur strategier skapas.Empiri: Utifra?n de teoretiska modellerna om hur strategi skapas har empiri insamlats om Bja?re Kraft Bredbands interna och externa fo?rutsa?ttningar fo?r att konstruera en strategi fo?r kommunikation .Slutsats: Bja?re Kraft Bredband bo?r kommunicera sina styrkor som det kundna?ra fo?retaget. Alla kommunikation som fo?retaget sa?nder ut, ba?de medvetna kampanjer och omedvetet i det dagliga arbetet bo?r peka mot det som fo?retaget satsar pa? i framtiden, sitt fiberna?tverk. Fo?r att o?ka sin attraktionskraft pa? den lokala marknaden bo?r Bja?re Kraft Bredband AB so?ka efter strategiska partners. Att anva?nda en specifik slogan eller logotype fo?r fiberna?tverk ista?llet fo?r att enbart anva?nda koncernens gemensamma logotype skulle go?ra kommunikationen fo?r fiberna?tverket tydligare fo?r presumtiva kunder som annars kan associera andra saker med koncernens logotyp.Fo?rslag till fortsatt arbete: Genomfo?ra forskningen ur ett kundperspektiv, eller en ja?mfo?rande studie mellan fo?retag i branschen med olika a?garformer.

Författare

Carl Zandler Gustav Eriksson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..