Sök:

Stereotyper På Stan

En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheters bilaga På Stan


Denna kandidatuppsats underso?ker med en kvalitativ ansats hur stockholmare beskrivs i Dagens Nyheters kultur- och no?jesbilaga Pa? Stan. Uppsatsens syfte a?r fra?mst att underso?ka hur Pa? Stan anva?nder sig av stereotyper i sin journalistik men ocksa? att skapa fo?rsta?else fo?r varfo?r de anva?nds. De fra?gesta?llningar uppsatsen a?mnar svara pa? a?r vilka a?mnesomra?den Pa? Stan skriver om, hur stockholmare representeras, samt vilka stereotyper som anva?nds i representationen av dem.Fo?r att besvara fra?gesta?llningarna har Pa? Stans dominerande a?mnesomra?den mellan 1 januari och 31 maj 2012 kartlagts i en kvantitativ analys. Ur detta har sedan sju artiklar vilka handlar om Stockholm och ma?nniskor valts ut och analyserats enligt Faircloughs modell fo?r kritisk diskursanalys. Utga?ngspunkten fo?r den kvalitativa analysen a?r teorier om stereotyper, socialkonstruktionismen samt Elisabeth Liljas teori om stadsdelar och identiteter.Uppsatsen kommer med hja?lp av den kvalitativa analysen fram till att Pa? Stans journalistik formar en o?verha?ngande Stockholmsdiskurs vilken konstrueras av det journalistiska sa?tt som ma?nniskor och platser kategoriserar pa?. Uppsatsen kommer a?ven fram till att Pa? Stan i sin journalistik anva?nder stereotyper och att dessa i stor utstra?ckning a?r kopplade till Stockholms olika stadsdelar och dess etablerade karakta?rer. Anva?ndningen av stereotyper vilar pa? fo?rgivettagna fo?resta?llningar om stockholmare och deras egenskaper, ba?de hos Pa? Stan och allma?nheten. Pa? Stan anva?nder stereotyper som ett verktyg fo?r att garantera sin la?sekrets samt maximera sin egen journalistik.

Författare

Mira Jarl Georgina Harris

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..