Sök:

Specialpedagogers samverkan med fritidspersonal

En enkätundersökning i en kommun

Specialpedagogers samverkan med fritidspersonal- en enkätundersökning i en kommunMarie Johansson SammanfattningSyftet med studien är att undersöka specialpedagogers samverkan med fritidspersonal i en kommun. Syftet har preciserats med följande frågeställningar; Upplever fritidspersonalen något behov av specialpedagogiskt stöd i fritidsverksamheten? Upplever specialpedagogen att fritidspersonal efterfrågar specialpedagogiskt stöd? Metoden är kvantitativ och baseras på enkäter besvarade av specialpedagoger och fritidspersonal. Urvalet är de 24 F-5- och F-3- skolor som finns i en kommun. Urvalet av undersökningsdeltagare är en representant för yrkeskategorierna specialpedagog/ speciallärare respektive fritidspersonal från varje skolenhet i kommunen. Skolornas rektorer utsåg dessa representanter. Sammanlagt svarade 18 specialpedagoger av 19 tillfrågade och 21 av 24 tillfrågade personer från fritidsverksamheten. Av resultatet framkom att specialpedagogerna och fritidspersonalen har stort förtroende för varandra och vill ha mer samverkan. Annat som kom fram var att fritidspersonalen vill ha mer hjälp än vad specialpedagogerna uppfattar att de efterfrågar, samt att specialpedagogerna tycker att de ger mer stöd till fritidspersonalen än vad fritidspersonalen upplever att de gör. Båda yrkesgrupperna uttrycker dock att specialpedagogers arbete i fritidsverksamheter är tämligen begränsad. Nyckelord Specialpedagog, fritidspersonal, samverkan och helhetssyn.  

Författare

Marie Johansson

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..