Sök:

Specialpedagog/Fritidspedagog


Syftet med vår studie har varit att undersöka och lyfta fram den kombinerade kompetensen specialpedagog/fritidspedagog samt belysa vilka kunskaper utbildningarna tillförde och hur yrkesrollen tillvaratas i olika verksamheter. Utifrån en kvalitativ metod intervjuades 11 specialpedagoger med fritidspedagogbakgrund samt genom litteraturstudier fick vi svar på syftet. Studien inriktar sig främst i arbete på individ- och gruppnivå med åldern 6-12. Efter specialpedagogutbildningen har alla en kombinerad kompetens oavsett om vi är lärare, förskolelärare eller fritidspedagoger. I vår studie framkom att specialpedagoger med fritidspedagogbakgrund har sin främsta styrka och kompetens i arbetet med barns, ungdomars och vuxnas sociala och emotionella utveckling inom olika verksamheter. Utifrån ett omsorgstänk arbetar en specialpedagog/fritidspedagog med att fånga upp helheten av individen i olika miljöer. Genom olika uttrycksformer i ett flexibelt lärande med ett positivt bemötande, skapas förutsättningar för att individen ska känna att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta är i sin tur en förutsättning för att kunna utvecklas socialt och emotionellt. I skolan och andra pedagogiska verksamheter anser vi att det ska finnas både specialpedagoger som har fokus och kompetens inom det traditionella kunskapsområdet och specialpedagoger som har fokus och kompetens inom det sociala och emotionella området. Olika kompetenser berikar, därför är en specialpedagog/fritidspedagog en viktig yrkesroll.

Författare

Lisa Jacobsson Monika Wandegren

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..