Sök:

Skildringen av "de andra"

En läroboksanalys av geografiböcker


Uppsatsens syfte är att klarlägga hur fyra geografiska läroböcker mellan 1925 och 2000 skildrar befolkningen i de afrikanska länderna. Läroböcker är det viktigaste hjälpmedlet för läraren och eleven när det gäller innehållsval i klassrummet. Att kritiskt granska läroböcker är därför av stor betydelse.Edward W. Said och Frantz Fanons postkoloniala teorier är centrala i analysen av läroböckerna. Med hjälp av dessa teorier synliggörs dolda maktkonstruktioner som delar in västvärlden mot övriga.I analysen användes en kvalitativ metod för att på bästa sätt undersöka materialet och komma med egna tolkningar. Resultatet visade att samtliga fyra läroböckerna präglades av en starkt eurocentriskt syn. De studerande läroböckerna fokuserar lika mycket på européernas historia på kontinenten som de afrikanska ländernas. Analysen har även visat att de äldre böckerna värderar befolkningsgrupper efter den grad de anser att ?de? bistår européer. Med framförallt Edward W. Saids teorier har dessa resultat analyserats och förhoppningsvis nyanserat skildringen av kontinenten Afrika

Författare

Hjelmer Jakob

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..