Sök:

Sjukvårdspersonalens compliance gällande hygienrutiner


Vårdrelaterade infektioner kostar årligen 3,7 miljarder kronor och drabbar 10 % av dem som ligger inne för akut sjukvård. Det är därför viktigt med en god vård-hygien. Syftet med studien var att undersöka hur väl vårdpersonal följer Handbo-ken för hälso- och sjukvård då gäller handhygien, smycken, klädsel och hår. Data-insamlingen skedde med hjälp av en enkät som delades ut på en klinik. Resultatet analyserades sedan kvantitativt och visade att compliance var hög över lag men att den på vissa punkter behövde förbättras. Det var ca 19 % som ansåg att det gick bra att använda släta ringar och 74 % bytte kläder dagligen vilket motiverades med att det inte fanns tillräcklig tillgång på rena kläder. Det visade sig att det fanns små skillnader mellan de olika yrkeskategorierna samt mellan de olika av-delningarna.

Författare

Martin Neptin Angelica Preigård

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..