Sök:

Sjuksköterskestudenters syn på omvårdnad


Syftet med denna studie är att undersöka sista terminens sjuksköterskestudenters syn på omvårdnad och känslan av beredskap inför att utöva omvårdnad som legitimerad sjuksköterska. Analysmetoden som valdes var en innehållsanalytisk ansats enligt Graneheim och Lundman (2003). Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer avseende elva sjuksköterskestudenter på en sjuksköterskeutbildning i södra Sverige. Sex kategorier framkom: Studenternas definition av omvårdnad, omvårdnad i praktiken, omvårdnad i utbildningen, omvårdnad kontra medicinsk vetenskap, tidigare erfarenheter ger omvårdnads färdigheter och beredskap inför sjuksköterskerollen. Resultatet visade att sjuksköterskestudenterna ansåg omvårdnad som ett svårt begrepp att förklara. Omvårdnadsteorierna bidrog inte till deras sätt att bedriva omvårdnad men däremot skapades en grund som sedan omsattes i praktiken. Synen på omvårdnad ska ske utifrån ett helhetsperspektiv med patientens egenvård i åtanke. En majoritet ansåg att undervisning i medicinsk vetenskap var otillräcklig medan ett fåtal uttryckte att fokus bör ligga på omvårdnad istället. Deltagare med tidigare undersköterskeutbildning hade en större känsla av beredskap inför sjuksköterskerollen än deltagare utan erfarenhet inom vården.

Författare

Viktoria Andersson Maria Lindstrand

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..