Sök:

Sjuksköterskans möjligheter att identifiera tecken på depression hos tonåringar med typ 1 diabetes och hur dessa tonåringar kan stödjas

En litteraturstudie


Syfte: Att utifra?n litteratur beskriva hur sjuksko?terskan kan identifiera tecken pa? depression hos tona?ringar med typ 1 diabetes och hur hon kan sto?dja dessa tona?ringar. Metod: En deskriptiv litteraturstudie som baseras pa? 15 artiklar so?kta i databaserna CINAHL och PubMed samt genom manuella so?kningar.Huvudresultat: Tecken pa? depression hos tona?ringar med typ 1 diabetes a?r ho?gt HbA1c-va?rde, la?g frekvens av blodsockerkontroller och la?gre livskvalite?. Sjuksko?terskan kan anva?nda sig av standardiserade ma?tinstrument fo?r att identifiera tecken pa? depression hos tona?ringar med typ 1 diabetes, till exempel CDI, CES-D, YSR, WHO-5 och VAS.Tona?ringar med typ 1 diabetes o?nskar sto?da?tga?rder i form av skra?ddarsydda strukturerade undervisningsprogram, roliga aktiviteter och uppfo?ljning via SMS. Sjuksko?terskan kan anva?nda sig av gruppintervention, internetbaserade egenva?rdsprogram samt be tona?ringarna skriva sja?lva om sin diabetes, vilket har visat sig ha positiva effekter pa? tona?ringens va?lbefinnande. Va?rdgivare uppger flera hinder i hanteringen av depression hos diabetespatienter, bland annat otillra?cklig utbildning och tidsbrist.Slutsats: Det a?r viktigt med utbildning fo?r sjuksko?terskor inom omra?det tona?ringar, typ 1 diabetes och depression. Mer forskning a?r no?dva?ndigt fo?r att mo?ta kombinationen typ 1 diabetes och depression hos tona?ringar. 

Författare

Susanne Henriksson Maria Källgren

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..