Sök:

Sjuksköterskans erfarenheter av att bedriva omvårdnad på mixade vårdsalar


Bakgrund: Mixade va?rdsalar inneba?r att ma?n och kvinnor va?rdas pa? samma sal. Pa? detta sa?tt utnyttjas sjukhusens va?rdplatser till fullo och fa?rre patienter som a?r i behov av sjukhusva?rd beho?ver placeras pa? en avdelning inom en annan specialitet eller transporteras till andra sjukhus. Flera engelska studier pekar pa? att det finns en problematik i att bevara patientens integritet pa? en mixad va?rdsal vilket va?ckte ett intresse att underso?ka sjuksko?terskans erfarenheter av omva?rdnad pa? mixade va?rdsalar i Sverige.Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksko?terskans erfarenheter av att bedriva omva?rdnad pa? mixade va?rdsalar i sluten somatisk va?rd med fokus pa? patientintegritet.Metod: Fo?r studien anva?ndes en kvalitativ forskningsansats. Datainsamlingen skedde genom intervjuer med fem sjuksko?terskor som hade erfarenhet av mixade va?rdsalar. Den insamlade datan analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) inneha?llsanalys.Resultat: Analysen ledde fram till tva? kategorier och fem underkategorier. Kategorierna var: Att va?rda utan att kra?nka och Faktorer som pa?verkar mo?jligheten att bevara integritet. Resultatet visade att det var i omva?rdnadssituationer pa? mixade va?rdsalar som det upplevdes mest problematiskt att bevara patientens integritet.Slutsats: Fo?r att sjuksko?terskan ska kunna bedriva en personcentrerad va?rd med patientens integritet i fokus kra?vs det att verksamheten har de ra?tta fo?rutsa?ttningarna. Det a?r av vikt att det finns en medvetenhet om att sjuksko?terskan inte sja?lv kan pa?verka de fo?rutsa?ttningar som ra?der utan att det kra?vs ett engagemang fra?n verksamhetsledningen.

Författare

Sofie Hidnäs

Lärosäte och institution

Institutionen för hälsa

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..