Sök:

Sexualitet - Mer än bara sex

Sjuksköterskors upplevelse av att samtala om sex med sina patienter


Bakgrund: Sexualitet är en del av att vara människa, i och med att många sjukdomstillstånd direkt eller indirekt påverkar sexualitet är detta ett ämne vårdpersonal inte kan bortse ifrån. Trots att sjuksköterskor anser att samtala om sexualitet hör till deras arbetsuppgifter så saknar många patienter information och dialog om detta ämne. För att kunna säga att man bedriver en holistisk omvårdnad krävs det att sjuksköterskor aktivt tar sig an ämnet. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskor upplevelse av att samtala om sexualitet med patienten. Metod: Tio kvalitativa empiriska studier har sammanställts och analyserats i en litteraturstudie. Artikelsökningarna genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsychInfo. Resultat: Sjuksköterskors uppfattning av att samtala om ämnet sexualitet sammanfattas i fyra kategorier som handlar om Upplevelse av ansvar, Prioritet, En konservativ syn och Kunskapsbrist. Kunskapsbristen sjuksköterskor upplever leder till passivitet och i många fall ett frånskyllande av ansvar. Patientens sexualitet prioriteras inte och samhällets konservativa syn på sexualitet påverkar kommunaktionen mellan sjuksköterska och patient negativt. Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att mer kunskap för sjuksköterskor är nödvändigt för att ge dem de verktyg som krävs i deras praktiska arbete. För att ge den omvårdnad dessa patienten behöver krävs en personcentrerad holistisk omvårdnad där inga aspekter av att vara människa utesluts.Nyckelord: Omvårdnad, Sexualitet, Upplevelse 

Författare

Caroline Muzito-Bagenda Annika Båtsman

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..