Sök:

Samordningsteamets rehabiliteringsinsatser

En kvalitativ intervjustudie av deltagares upplevelser av ett lokalt Samordningsteams insatser


Utsatta befolkningsgrupper som bland annat omfattar individer med la?g utbildning, la?g inkomst, arbetslo?sa a?r inom folkha?lsovetenskapen prioriterade ma?lgrupper att arbeta med eftersom de generellt har en sa?mre ha?lsa. Genom att bedriva olika interventioner fo?r att hja?lpa och sto?dja dessa individer a?r det o?vergripande syftet att reducera oja?mlikheter i befolknings ha?lsa. Studien tar sin utga?ngspunkt i en intervention fo?r individer med en komplex problematik ga?llande bland annat la?ngtidsarbetslo?shet och sjukskrivning som a?r i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Interventionens syfte a?r att sto?dja individerna fo?r att komma ut i arbetslivet. Studiens syfte var att underso?ka deltagares upplevelser av ett lokalt Samordningsteams rehabiliteringsinsatser. Studien hade en kvalitativ inriktning da?r enskilda intervjuer genomfo?rdes. En kvalitativ inneha?llsanalys anva?ndes fo?r att analysera det insamlade materialet fra?n intervjuerna. Resultatet visar individuella och omgivande faktorer som upplevts varit till mo?jlighet fo?r deltagandet, exempelvis personlig vilja samt sto?d fra?n Samordningsteamets teoretiska och praktiska aktiviteter. Upplevda hinder av deltagandet omfattade likasa? individuella och omgivande faktorer. Det innefattade ospecificerad ma?lbild, sociala sva?righeter samt sva?righeter med praktisk planering av deltagandet och upplevelser av orimliga krav fra?n en akto?r i samverkan. Slutsatserna av studien lyfter att deltagarna upplevt ba?de mo?jligheter respektive hinder av sitt deltagande i Samordningsteamet fo?r att komma ut i arbetslivet. 

Författare

Isabelle Jakobsson

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..