Sök:

Relevant eller tillförlitlig årsredovisning?

En studie om IAS 40 har påverkat fastighetsförvaltningsbolag i den nuvarande finanskrisen?

De svenska fastighetsbolagen har under de senaste åren haft stora svängningar i resultatet. Ett exempel på detta är Hufvudstaden som andra kvartalet 2008 gjorde en vinst på 200milj vilket på endast ett kvartal utvecklade sig till en förlust på 630 milj. Tidigare redovisningsregler i Sverige har haft sin grund från försiktighetsprincipen. På senare år har redovisningsreglerna i Sverige utvecklats så att de skall följa resten av EU och bli mer internationella. Detta harpåverkat fastighetsbolagen att frångå anskaffningsvärde i balansräkningen till att använda verkligt värde istället. Reglerna hur ett fastighetsbolag som är noterat på Stockholmsbörsen regleras i IAS Förvaltningsfastigheter. Anledningen till att Sverige har haft regler som bygger på försiktighetsprincipen är för att det tidigare har funnits personer som utnyttjat redovisningen till vilseledning. Ett exempel på detta är Kreugerkraschen där utnyttjades redovisningen till högre visad soliditet men den faktiska soliditeten urholkades. Eftersom det i dagens läge går att påverka redovisningen till en högre grad finns det regler som bör ses över?Den frågeställning vi har utgått ifrån är Har IAS 40 påverkat fastighetsförvaltningsbolag i den nuvarande finanskrisen? IAS 40:s standarder ger förvaltningsbolag som redovisar till verkligt värde en stor volatilitet i resultatet. Syftet med uppsatsen är att svara på hur problem kan uppstå med en volatil redovisning. Vi ska även avgöra fördelar och nackdelar med en relevant eller en tillförlitlig redovisning.Vi har haft en hermeneutisk kunskapssyn och utgått från den deduktiva ansatsen. Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning vilket syftar till ett mer tolkande synsätt. Vi gjorde tre stycken intervjuer, två med revisorer och en med en redovisningsspecialist. Bolagen som vi valde att studera var de åtta största på Stockholmsbörsen vid urvalstillfället. Bolagen som studerades var: Fabege, Brinova, Castellum, Kungsleden, Balder, Hufvudstaden, Klövern och Fast Partner.Resultaten som vi har funnit är att relevansen i en årsredovisning är viktigast för en investerare. Eftersom IAS 40 inte har funnits i någon konjunkturnedgång kan kraven på utelämnade av upplysningar öka från investerare. Detta skulle leda till att marknaden lättare kan göra egna bedömningar angående företagets finansiella ställning. Däremot är tillförlitligheten viktigast för bolagen och kreditgivarna. Ett exempel är när soliditeten inte är tillförlitlig då kan den operationella delen i ett företag bli lidande. Ifall den redovisade soliditeten skulle vara högre än den faktiska skulle detta kunna leda till högre skuldsättningsgrad. När då marknaden vänder bör soliditeten vara densamma och då kan det leda till att dyra kortfristiga skulder tas in. Ett av problemen med IAS 40 i denna finanskris har varit att standarden haft ett fokus ur ett investerarperspektiv. Detta har således lett till att bolagens operationella del har påverkats negativt.

Författare

Karl Viktorsson Rickard Hermansson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..