Sök:

Relation mellan optimism, self-efficacy och självskattat hälsotillstånd hos kvinnor och män

Tidigare empirisk forskning förevisade samband mellan optimism och hälsa, likaså mellan self-efficacy och hälsa. Föreliggande undersöknings syfte var att utifrån könsskillnader mellan kvinnor och män undersöka hur op­timism och self-efficacy samverkar med deras självskattade hälsotillstånd. Deltagarna var 190 högskolestudenter, varav 113 kvinnor, i Mellansverige. Statis­tisk analys utfördes genom t-test, multipel linjär regressionsanalys och jämförelse mellan korrelationskoefficienter. Mätinstrumenten Life Orientation Test?Revised, General Health Questionnaire och General Self-efficacy Scale, samt ett påstående om fysisk hälsa användes. Resul­taten uppvisade samband mellan optimism och hälsotillstånd, likaså mellan self-efficacy och hälsotillstånd. Även samband mellan optimism och self-efficacy påvisades. Enbart i sambandet mellan generell self-efficacy och fysisk hälsa kunde könsskillnad presenteras där män påvisades inneha star­kare samband. Optimismens och self-efficacyns betydelse för hälso­tillståndet diskuterades. Fortsatt forskning kan bl a undersöka ytterligare variablers relation i föreliggande undersöknings samband. Detta då den för­klarade variansen i sambanden var låg. Därmed finns belägg för att ytterligare variabler inverkar.

Författare

Ann Ellinor Olofsson Linda Rehn

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..