Sök:

Räddningstjänst som stöd till ambulans

Kan räddningstjänst göra nytta som resurs vid plötsligt hjärtstopp i Norrbotten


Det huvudsakliga syftet med denna rapport var att svara på dessa två frågor:vilken nytta kan räddningstjänst tillföra samhället med ett snabbt ingripande vid hjärtstopp? Och, är detta ingripande snabbt nog för att motivera den ökade kostnaden? En omfattande kartläggning av Norrbottens samtliga ambulans- och brandstationer (heltid, deltid och brandvärn) har genomförts. Detta material användes sedan som underlag för en GIS (geografiskt informationssystem) -simulering som utfördes med hjälp av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Från denna simulering kunde den totala tiden från hjärtstopp till defibrillering tas fram (larmtid+larmbehandlingstid+anspänningstid och körtid+angreppstid). Med den totala tiden tillsammans med överlevnadsgrader, årlig incidens för hjärtstopp och sannolikhet för kammarflimmer kunde antal överlevande i Norrbotten uppskattas. Parallellt med denna arbetsprocess genomfördes intervjuer med inblandade aktörer.För att uttrycka dessa investeringar i ekonomiska termer användes värdet för ett statistiskt liv (VSL), vilket sedan jämfördes med kostnaderna för sjukvård, utbildning, utryckning och material. Den totala nyttan kunde då jämföras med kostnaderna och nytto/kostnadskvoter kunde beräknas, dessa uppgick till 16, 31 och 41 beroende på i vilken grad räddningstjänsten involveras som beredskapsresurs.Det är, utifrån det resultat som presenteras i denna studie, lönsamt att nyttja räddningstjänsten som stöd till ambulans vid plötsligt hjärtstopp i Norrbotten.

Författare

Emil Brodin

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..