Sök:

Punktskatten på el. Något om tillämpningen av industriskattesatsen.

Vilken skattesats som aktualiseras för förbrukad el beror på vissa omständigheter. Den svenska skatten på elektrisk kraft uppgår år 2013 i normalfallet till 29,3 öre per kilowattimme. I vissa fall kan dock skatten vara avsevärt lägre. Exempelvis ligger skatten i vissa kommuner i norra Sverige och Sveriges inland på en skattenivå om 19,4 öre per kilowattimme, medan elektrisk kraft som överförs till skepp av en viss storlek som används för sjöfart och som ligger i hamn beskattas med endast 0,5 öre per kilowattimme. Slutligen beskattas även elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen med 0,5 öre per kilowattimme, även kallad industriskattesatsen. Med tanke på att den skattskyldige betalar 28,8 öre per kilowattimme mindre för elektrisk kraft som förbrukas i industrier än i normalfallet framstår det som självklart att denne är intresserad av att veta om så är fallet. Olyckligtvis är dock den svenska lagstiftningen långt ifrån självklar vad gäller innebörden av begreppet ?industriell verksamhet i tillverkningsprocessen?. Detta medför en osäkerhet för den skattskyldige. Denna uppsats redovisar det nuvarande rättsläget avseende tillämpningen av industriskattesatsen. Gällande rätt analyseras utifrån ett praktiskt perspektiv. Uppsatsen avslutas med en rättssäkerhetsanalys avseende vissa av de tidigare berörda delarna.

Författare

Magnus Jansson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..