Sök:

Provtagning av sprutbetong i Malmberget under jord


Jag har utfört mitt examensarbete på LKAB i Vitåfors, Malmberget. LKAB var delaktig i ett projekt för snabbare och bättre tunneldrivning (SBT- projektet) och mitt examensarbete fokuserar på kartläggningen av ett av delmomenten vid tunneldrivning, närmare bestämt sprutbetongsförstärkning av bergväggar och tak. Rapporten kommer att behandla hur vi fick fram en säker och billig, men framförallt tillförlitlig, metod för att mäta sprutbetongens tjocklek och kvalité. Rapporten beskriver hur vi kontrollerade den oarmerade och den fiberarmerade sprutbetongens kvalitet och tjocklek, samt vilka verktyg som vi kom fram till var optimala att arbeta med. Arbetet på fältet gjordes under tre månader på hösten 2006 i en studie av ortdrivning i full skala vid Östra denevitz. Den aktuella ortdrivningen utfördes av LKAB:s egen personal. Ett av de största problemen under provtagningen var den bristfälliga dokumentationen kring ortdrivningen och betongsprutningen. Detta ledde till att det var svårt att veta vilken typ av förstärkningsåtgärd som hade beställts på det område som vår provtagning utfördes. Därför leder rapporten också fram till vissa förbättringsområden avseende kvalitetskontroll, dokumentation och återrapportering till operatörer på fältet. Beroende på denna undersöknings begränsade omfattning är det svårt att säga om resultatet beror på tillfälligheter eller om det beror på en begynnande trend. Avsaknaden av tydlig dokumentation kring beställda och genomförda sprutbetongsmoment gör det också svårt att bedöma provernas kvalitet. För att kunna dra vidare slutsatser om sprutbetongens kvalitet bör fler undersökningar göras på fler provställen under jord. Under projektets inledningsfas framkom att ett projekt pågick under namnet projekt Bergförstärkning MUJ, lett av Lars Malmgren, LKAB Kiruna. Eftersom det fanns likheter mellan projekten samarbetade vi kring vissa frågor och vi utarbetade bland annat ett gemensamt sätt att samla in vissa sprutbetongsprov. Vi kunde också jämföra och använda informationen i våra undersökningar.

Författare

Staffan Jonsson

Lärosäte och institution

Luleå/Samhällsbyggnad

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..