Sök:

Prediktorer för behandlingsutfall vid Internetadministrerad KBT respektive PDT för generaliserat ångestsyndrom

Internetadministrerad behandling har i många studier uppvisat samma effektstorlekar som traditionell terapi, men det finns ännu begränsade kunskaper om vilka patienter som lämpar sig bäst för behandling via Internet. Syftet med denna studie var att pröva vilka faktorer som predicerar behandlingsutfall vid Internetadministrerad kognitiv beteendeterapi och Internetadministrerad psykodynamiskt orienterad terapi för generaliserat ångestsyndrom (GAD). Underlag för studien är deltagare från en randomiserad kontrollerad studie (N = 81), vilken jämför effekten av de två behandlingarna med en kontrollgrupp (väntelista). Föreliggande studie omfattar 45 deltagare från de två behandlingsgrupperna. Som huvudutfallsmått beräknades Penn State Worry Questionnaire - residual gain scores, vilket ger ett mått på deltagarnas grad av individuell förändring. Pearson?s produktmomentkorrelationskoefficient och Spearman?s rangkorrelationskoefficient användes för att analysera vilka faktorer som predicerar utfall i de två behandlingsgrupperna. Högre utbildningsnivå (rho = .51, n = 20, p < .05) och längre duration av GAD-symtom (r = -.54, n = 20, p < .05) predicerade bättre respektive sämre utfall vid kognitiv beteendeterapi. Svårighetsgrad, kliniskt skattad (r = -.43, n = 25, p < .05), predicerade sämre utfall vid psykodynamiskt orienterad terapi. Behandlingsutfall vid Internetadministrerad behandling verkar därmed prediceras av olika faktorer vid kognitiv beteendeterapi respektive psykodynamiskt orienterad terapi för generaliserat ångestsyndrom.

Författare

Anna Norgren

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..