Sök:

Personer med demens- Omvårdnadsåtgärder vid beteendemässiga och psykiska symtom

En litteraturöversikt


Syfte: Syftet med studien var att belysa olika omvårdnadsåtgärder som bidrar tillatt minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Metod:Examensarbetet har utförts som en litteraturstudie med 15 vetenskapliga artiklarvarav fem kvantitativa och tio kvalitativa. Datainsamling har genomförts i devårdvetenskapliga databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: De olikaomvårdnadsåtgärderna som bidrog till att minska BPSD var att anpassa vårdmiljöngenom färgsättning och möjlighet till enkelrum samt egen toalett, även att användasig av personcentrerad och behovsanpassad vård för att beakta hela människan ochdess behov, att stimulera hörsel, lukt och känsel med hjälp av taktil ochfotmassage, aromaterapi, akupressur och musik. Samt att använda sig avmontessori baserade aktiviteter som innebar att personer fick ägna sig åt intressensom de haft innan sjukdomen uppkom och teoretiskt baserade aktiviteter såsom attläsa tidning och lösa korsord. Dessa omvårdnadsåtgärder bidrog till att minskasymtom vid BPSD såsom agitation, aggression samt verbal aggression.Konklusion: Genom att anpassa vårdmiljön med hjälp av design och anpassning,att använda sig av personcentrerad och behovsanpassad vård, att stimulera hörsel,lukt och känsel som taktil och fotmassage, aromaterapi, akupressur och musik.Samt att använda sig av montessori baserade aktiviteter och teoretiskt baseradeaktiviteter minskas BPSD samtidigt som möjligheten till en god omvårdnadförbättras och livskvaliteten hos personer med demenssjukdom kan öka.

Författare

Zanna Rosén Malin Arnberg

Lärosäte och institution

Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..