Sök:

Påverkas motivation och egenskattad förmåga?

Utvärdering av mätverktyg för finansiell samordning


Bakgrund Oha?lsa bland arbetslo?sa a?r ett stort samha?llsproblem. Med la?gkonjuktur och o?kning av arbetslo?shet kra?vs a?ven samha?llsinsatser form av rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser fo?r att fa? ma?nniskor tillbaka till sysselsa?ttning och da?rmed ekonomisk sja?lvsta?ndighet. Syfte Syftet med studien a?r att belysa de fo?ra?ndringar som sker hos individer ga?llande motivation och tilltro till sin egen fo?rma?ga efter genomga?nget projekt hos Samordningsfo?rbudet O?stergo?tland. Metod Studien underso?ker fo?ra?ndring i Outcome Rating Scale och self-efficacy efter genomfo?rd rehabiliteringsprojekt fo?r arbetslo?sa. Slutsats Det ga?r inte att signifikant sa?kersta?lla na?gon fo?ra?ndring mellan testtillfa?lle ett och tva?. Baserat pa? de resultat vi har fa?tt ta del av kan vi inte dra na?gon slutsats att deltagarnas egenskattade fo?rma?ga eller motivation har fo?ra?ndrats till fo?ljd av insatsen. 

Författare

Maria Torstensson Veronica Jäderlund

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..