Sök:

Påverkas lönen av ett fjärde akademiskt utbildningsår?

En kvantitativ studie av examinerade studenter 1993/94

Det utbildas människor som aldrig förr i Sverige. Studenter investerar både tid och pengar på sin utbildning, många i tron att det ska ge en högre lön i framtiden. Uppsatsen behandlar vilken skillnad det är i lön för dem som tar en akademisk examen efter fyra år jämfört med dem som tar den efter tre år. Undersökningen kommer även att omfatta till vilken grad kön, ålder, bostads- och examensort påverkar den kommande inkomstnivån. Fem utbildningsgrupper kommer att undersökas i fem skilda undersökningsmoment. Dessa utbildningsgrupper är socionomer, nationalekonomer, sociologer, statsvetare, och företagsekonomer. Den teoretiska referensramen utgörs av humankapitalteorin, signaleringsteorin och diskrimineringsteorin.En regression som baseras på Mincers löneekvation har genomförts för att kunna se hur mycket de tidigare nämnda variablerna har på lönen.Undersökningen visar att det fjärde utbildningsåret endast var statistiskt signifikant för socionomer. För denna grupp hade det fjärde utbildningsåret en tydlig positiv inverkan på lönen. För alla de andra grupperna kunde ingen statistiskt signifikant samband mellan inkomsten och examensformen spåras. Undersökningen visar även tydligt att kvinnor hade lägre lön än män hos alla de undersökta grupperna förutom hos sociologer. Vidare visade undersökningen att inkomsten bestäms av en rad olika andra faktorer än utbildningstiden.

Författare

Rikard Raminen Johannes Svensson

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..