Sök:

Organisationsförändring

hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas


Metod/Method: Semistrukturerade intervjuer har genomförts med kommunchefen, personalchefen, fyra medarbetare och en facklig representant i Sala kommun. Materialet från intervjuerna analyserades sedan bland annat med hjälp av två av Morgans organisationsmetaforer, Kotters 8 steg, agil projektledning och Derbys tidigare forskning inom området./ Semi-structured interviews have been conducted with the local head of government, the human resource manager, four employees and a union member in Sala kommun. The material from the interviews was then analyzed with help from Morgans organizational metaphors, Kotters 8 step, agile project management and Derbys earlier research on the area. Slutsatser/Results: En organisationsförändring enligt agil projektledning innebar att de teoretiska rekommendationerna för hur en organisationsförändring ska genomföras följdes. Att personalen gjordes delaktig i förändringen gjorde att motståndet mot organisationsförändringen kunde minimeras vilket var den största fördelen. De nackdelar som fanns med en agil projektledning vid organisationsförändringen var i princip obefintliga i jämförelse med fördelarna./ Organizational change according to agile project management made sure that the presented theoretical recommendations on how to succeed with organizational change were followed. By making the employees take part in the change, resistance to organizational change could be minimized ? this was the greatest benefit. No major disadvantages were found.

Författare

Catrin Friman

Lärosäte och institution

Sektionen för management

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..