Sök:

Opera och homoerotiskt lyssnande

En jämförande studie om homosexuella kvinnors och mäns relation till opera

Katarina Glantz: Opera och homoerotiskt lyssnande - en jämförande studie om homosexuella kvinnors och mäns relation till opera. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap, 60 p, 2003.Idag får vi en relativt splittrad bild av vad ett homosexuellt förhållande till opera innebär. En övervägande del av samtida texter behandlar ämnet ur ett manligt perspektiv, men det finns även lesbiska kvinnor som beskriver sina relationer till opera. Syftet med uppsatsen är att visa på likheter och olikheter över könsgränserna, genom att jämföra texter som speglar ett kvinnligt respektive ett manligt homosexuellt förhållande till opera.I studien kan läsaren bl a se hur operaintresset utmynnat i divakult och skivsamlande för operabögar, men även hur lesbiska kvinnor faller för operadivor. Operaprimadonnor kan vara speglingsobjekt för både homosexuella kvinnor och män, men det finns en skillnad i vilka röstfack som föredras. Det kan även urskiljas två typer av tolkningar av operor, öppna och dolda homoerotiska tolkningar, vilka återfinns hos både homosexuella kvinnor och män. Opera kan också upplevas som en ytterst erotisk konstform av såväl homosexuella kvinnor som homosexuella män.Arbetet bör ses som en inblick i den värld av homoerotiska möjligheter, vilket opera kan innebära för homosexuella med ett operaintresse. Naturligtvis är det inte bara homosexuella som samlar på skivor, bedriver divakult eller upplever opera som erotiserad njutning. Poängen med arbetet är att visa på tendenser mot hur detta kan ske för vissa homosexuella. 

Författare

Katarina Glantz

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..