Sök:

Omvårdnadsåtgärder vid KOL

En systematisk litteraturöversikt


Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en lungsjukdom som vanligtvis orsakas av tobaksrökning. Sjukdomen har en stor inverkan på det dagliga livet och kan i många fall verka handikappande på grund av symtom i form av bland annat dyspné, fatigue, depression och avmagring. Syftet med studien var att finna omvårdnadsåtgärder vid KOL. Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt och resulterade i 20 funna studier. Resultatet visar att omvårdnadsåtgärder som att stödja personer med KOL, skapa trygghet, utbilda och ge rådgivning samt komplementära behandlingar i form av yoga, thai chi qigong och akupressur har goda effekter vid KOL. De goda effekterna uttrycktes bland annat i form av symtomlindring, ökad livskvalitet och tillfredställelse, ökat självförtroende, förmåga att känna hopp och ökat näringsintag. Sjuksköterskan har en viktig roll i ett hälsofrämjande arbete runt personer med KOL och är den person som kan ge ett extra stöd och tillhandahålla den information och utbildning som personerna behöver för att klara vardagen hemma. Det behövs dock mer forskning inom området omvårdnad och KOL, då den största delen av tillgänglig forskning om KOL handlar om medicinska åtgärder.

Författare

Anna Kuhmunen Sofia Johansson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..