Sök:

Omvårdnad vid livets slut utifrån ett närståendeperspektiv.

Sma?rta a?r det vanligaste symtomet fo?r vilket ma?nniskor so?ker va?rd. Trots o?kad kunskap inom sma?rthantering fortsa?tter underbehandlad sma?rta vara ett problem. Att utsta? sma?rta a?r en obehaglig upplevelse och sjuksko?terskor har en betydande roll i sma?rtbehandlingen och ska lindra patienters lidande. Ibland kan sjuksko?terskors sta?van efter egen empowerment pa?verka deras omva?rdnad av patienter med sma?rta negativt. Syfte: Att underso?ka sjuksko?terskors omva?rdnad av patienter med sma?rta. Metod: Litteraturstudie med en deduktiv riktad inneha?llsanalys. Resultatet visade att sjuksko?terskor i grunden hade en yrkesstolthet och en vilja att fo?rmedla god omva?rdnad till patienter med sma?rta och att deras handlande oftast utgick fra?n detta. Ibland styrdes dock deras handlande av deras egna behov av att kuva sina egna ka?nslor vilket kunde resultera i att patienterna fick sa?mre omva?rdnad; de kunde rentav misstros eller bli ignorerade. Ba?de sjuksko?terskor och patienter upplever va?lbefinnande genom empowerment och sma?rtbehandlingen pa?verkas sa?ledes positivt. Va?rden bo?r da?rfo?r organiseras sa? att sjuksko?terskor ges uto?kad mo?jlighet att utfo?ra omva?rdnad utifra?n personcentrerad va?rd. Forskning rekommenderas anga?ende bakomliggande orsaker till varfo?r sjuksko?terskor underva?rderar patienters sma?rtupplevelse och hur sjuksko?terskors uppfattning av sitt egna inflytande i sma?rtbehandlingen kan sta?rkas sa? att patienter inte blir lidande. 

Författare

Maria Hjälm Maria Ringström

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..