Sök:

Omsorgsbegrepp

definitioner ur arbetsledarperspektiv inom
äldre- och handikappomsorg

Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsledaren inom äldre- och handikappomsorgen definierar begreppet omsorg och vad de i sitt dagliga arbete anser utgöra omsorg. Intervjuer gjordes med sex arbetsledare inom äldre- och handikappomsorgen i en kommun i Norrbotten. Eftersom det i kommunen förekommer arbetsledare med olika utbildningsbakgrund så speglas detta i urvalet av informanter. Hälften hade social omsorgsutbildning och hälften annan utbildning, detta för att få ett bredare perspektiv på begreppet. Resultatet gav inte någon enhetlig definition av begreppet som beskrevs som svårdefinierat eftersom det omfattar ett stort område. Omsorg i det dagliga arbetet innefattade omsorg om brukare, personal och anhöriga. Dessutom tillkom administrativa uppgifter. En intressant aspekt på beskrivningen av omsorg i det dagliga arbetet var att tyngdpunkt och fokus lades på olika perspektiv. Detta kan bero på utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter.

Författare

Anna Drugge Ann-Louise Nilsson Hietala

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..