Sök:

Olika former av icke-farmakologiska metoder för att minska agitation hos personer med en demenssjukdom

En litteraturstudie


Bakgrund:Demens är en av de största folksjukdomarna i Sverige och är en obotbar sjukdom som är progredierande. Agitation är ett vanligt problem hos personer med en demenssjukdom och medför ofta stress både för den demensdrabbade, för anhöriga och vårdare. Farmakologiska behandlingar har en tveksam effekt och många biverkningar, vilket gör att omvårdnaden blir en viktig del i behandlingen.Syfte: Syftet var att beskriva betydelsen av olika former av icke-farmakologiska metoder för att minska agitation hos personer med en demenssjukdom.Metod:Vald metod var allmän litteraturstudie med beskrivande design. Elektronisk sökning gjordes i databaserna Cinahl, Medline, PsykINFO och Amed. Slutligen valdes nio artiklar att ingå i resultatet.Resultat: Resultatet visar att flertalet av de icke- farmakologiska metoderna som ingår i litteraturstudien ger en minskning av agiterande beteende. Dessa metoder är: favoritmusik, musikterapi i grupp, musik tillsammans med rörelser som gruppaktivitet, handmassage, akupressur, aromaterapi med lavendeldoft, Montessori- baserade aktiviteter i grupp, simulerade familjesamtal och olika individuella aktiviteter. Även ljusterapi ingår i litteraturstudien men resultatet har tveksamheter angående om effekten är gynnsam eller inte.Slutsats: Genom att använda sig av olika former av icke- farmakologiska metoder kan det agiterande beteendet minska hos personer med en demenssjukdom. 

Författare

Jenny Carlén Malin Hagström

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Hälsoakademin

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..