Sök:

"Oavsett vad ska det tas på allvar"

En kvalitativ studie om lärares och rektorers syn på ansvar gällande kränkningar som sker på internet.


Denna studies syfte är att belysa lärares och rektorers syn på skolans och andra yttre aktörers ansvar gällande kränkningar som sker på internet. I studien vill vi även undersöka lärares och rektorers uppfattningar på hur de arbetar förebyggande mot nätmobbning, samt hur de ser på gränsdragningen mellan skola och hem gällande kränkningar som sker på internet. Det empiriska materialet utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra lärare och fyra rektorer. En ortografisk transkriberingsmetod har använts då vi har transkriberat våra intervjuer för att sedan sammanfatta dessa i resultatavsnittet. Studien fokuserar både på det juridiska och moraliska ansvaret som åligger på skolans personal i arbetet mot kränkande behandling på internet.Resultatet påvisar att både lärare och rektorer är eniga att skolan har ett ansvar att förebygga mobbning. Det resultat som skiljer dessa två studier ifrån varandra är synen på ansvar. Resultatet visar att lärarna anser att huvudansvaret när kränkningar sker på internet är föräldrarnas, medan rektorerna lyfter fram att ansvaret ligger hos både föräldrar och skola. Anledningen till denna skillnad tolkat utifrån resultatet kan bero på att rektorer och lärare befinner sig i två olika delar i en organisation som har olika uppdrag i skolans arbete, där rektorerna sköter det administrativa via skolans juridiska ansvar medan lärarna är ute i verksamheten och har ett moraliskt ansvar att hantera nätmobbning.

Författare

Josefin Eriksson Michaela Dahlin

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..