Sök:

Nyutexaminerade historielärares ämnesdidaktiska språkbruk

En kvalitativ studie av nyutexaminerade historielärare vid Karlstads universitet


Nyutexaminerade historielärares ämnesdidaktiska språkbruk- En kvalitativ studie av nyutexaminerade historielärare vid Karlstads universitet.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyutexaminerade historielärares underliggande ämnesdidaktiska språkbruk och perspektiv synliggörs i dels samtal om deras undervisningsstrategi och dels planeringsmaterial, samt hur detta kan relateras till de två stora skolbildningarna inom historiedidaktik och de resultat och teorier som tidigare forskning bidragit med.Frågeställningarna lyder:1. Vilka begrepp möjliga att relatera till tysk respektive anglosachsisk historiedidaktik synliggörs i nyutexaminerade historielärares samtal om och dokument kring sin undervisningsstrategi?2. På vilket sätt kan de nyutexaminerade historielärarnas ämnesdidaktiska språkbruk relateras till resultat och teorier sprungna ur den tidigare forskningen?3. Hur kan relationen mellan de nyutexaminerade respektive de erfarna historielärarna och forskningsvärlden förklaras?Intervjuer med två nyutexaminerade historielärare och material i form av lektionsplaneringar och examinationer analyseras i denna studie. Resultatet av analysen visar bland annat att en likhet mellan nyutexaminerade och erfarna lärares ämnesdidaktiska språkbruk är att båda grupperna använder sig av vardagsspråkliga termer när de samtalar om sin undervisningsstrategi.

Författare

Karin Angleborg

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..