Sök:

När orden inte räcker till

En litteraturstudie om musikens effekter för patienter med demenssjukdom


Bakgrund: Demens a?r ett permanent tillsta?nd som drabbar en stor del av en alltmer a?ldrande befolkning i Sverige. Patienter med demens lider ofta av kommunikationssva?righeter, bristande insikt, aggressivt beteende samt personlighetsfo?ra?ndringar vilket kan upplevas sva?rt att hantera av sa?va?l anho?riga som va?rdpersonal. Forskning har visat att musik kan ha positiv inverkan pa? va?lbefinnandet och anva?ndas i omva?rdnaden. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva musikens effekter fo?r patienter med demenssjukdom. Metod: En litteraturstudie baserat pa? tio vetenskapliga artiklar, tre kvalitativa och sju kvantitativa. Resultat: Resultatet presenterades utifra?n tva? teman. Dessa var Ha?lsoeffekter som fra?mjar va?lbefinnandet hos patienter med demenssjukdom och Ha?lsoeffekter som fra?mjar interaktion mellan patienter med demenssjukdom och va?rdpersonal. Musikens ha?lsoeffekter innefattade ka?nslor av va?lbehag och trivsel, minskad a?ngest, lugn miljo? da?r aggression och agitation kunde minska, o?kad kognitiv fo?rma?ga, fo?rba?ttrad kommunikation och ett o?kat samspel. Slutsats: Musikens positiva ha?lsoeffekter fo?r patienter med demenssjukdom kan utvecklas till en ha?lsofra?mjande process som skapar mo?jligheter ba?de fo?r den demenssjuke patienten och va?rdpersonalen. Att medvetandego?ra och lyfta fram musikens effekter bland va?rdpersonal som arbetar i demenssjukva?rden a?r ett sa?tt att ta ansvar fo?r en god omva?rdnad. Inte minst, na?r orden hos patienten inte ra?cker till att kommunicera med. Klinisk betydelse: Musik kan vara ett verktyg i omva?rdnadsarbetet. Genom att implementera musik som en metod i omva?rdnaden fo?r patienter med demenssjukdom kan ba?de ett o?kat va?lbefinnande och en ba?ttre interaktion mellan patient och va?rdpersonal befra?mjas. 

Författare

Tonje Bunge-Meyer Sofie Sundell

Lärosäte och institution

Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..