Sök:

NATURENS BETYDELSE FO?R PATIENTER INOM PALLIATIV VA?RD

- en kvalitativ intervjustudie med sjuksko?terskor


Bakgrund: Forskning inom palliativ va?rd beskriver att naturen kan utgo?ra en viktig copingstrategi fo?r patienten, skapa mening och o?ka livskvaliteten genom lindring och ett o?kat va?lbefinnande. Syfte: Syftet var att belysa sjuksko?terskors upplevelser, uppfattningar och erfarenheter av naturens betydelse fo?r patienter inom palliativ va?rd och pa? vilket sa?tt de anva?nder naturen i omva?rdnaden. Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats. Fem halvstrukturerade intervjuer genomfo?rdes med fem sjuksko?terskor. Materialet analyserades med en kvalitativ inneha?llsanalys enligt Lundman & Ha?llgren Graneheim (2008). Resultat: Informanterna upplevde att naturen hade stor betydelse fo?r patienter i palliativ va?rd. Naturen gav patienterna andra perspektiv som skingrade deras tankar och lindrade sma?rta och a?ngest samt gav va?lbefinnande i form av njutning, gla?dje och en ka?nsla av frihet. Utemiljo?erna och utsikten beskrevs. Naturbilder, tapeter med naturmotiv och naturfilmer visade sig ha stor betydelse. En samsta?mmighet i personalgruppen och chefens delaktighet kring att anva?nda naturen betonades. Naturen blev till ett konkret verktyg i omva?rdnaden och gav personalen ett o?kat va?lbefinnande. Slutsatser: Naturen har stor betydelse fo?r patienter i palliativ va?rd. Det a?r av vikt att all personal inom va?rden av patienter i palliativt skede ser och tar vara pa? de mo?jligheter naturen kan ge till lindring och o?kad livskvalitet fo?r patienten. 

Författare

Gabriella Åberg

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..