Sök:

Möte utan mellanhänder

Upplevelser av arbetssituation och trivsel sett i ljuset av förändrat mottagande av familjer inom en BUP klinik

Uppsatsen är en redovisning av resultatet i en enkät undersökning som gjordes kring en arbetsgrupp. Utgångspunkten för undersökningen är enkäten som gruppen svarade på under sitt arbete under våren 2007. En enkät före testet, en i mitten och en i slutet av testperiodenUndersökningen handlade om hur personalen på BUP påverkas i sin arbetssituation och trivsel med ett förändrat mottagande/organiserande kring familjer/ärenden. Under 5 månader våren 2007 arbetade 15 deltagare som anmält sig till en testgrupp med ett nytt sätt att arbeta. Sammansättningen av testgruppen var tvärvetenskaplig. Mottagandet av familjer/ärende gjordes av en dagansvarig som tog emot alla ärenden den dagen via telefon, remiss eller direkta möten. Svaren i enkäten har klustrats i KASAM (känsla av sammanhang) begreppen Meningsfullhet, Hanterbarhet och Begriplighet (Antonovsky, 1991). Resultaten visade att trivseln har ökat över tid och att arbetssituationen är mer meningsfull, hanterbar och begriplig. Skillnaderna var statistiskt signifikanta mellan enkät 1 och 2 dock ej mellan 2 och 3. De slutsatser som jag dragit utifrån det goda resultatet är att det långa förberedelsearbetet som flödesgrupp och testgrupp genomfört, har inneburit att implementeringen i testgruppen har fungerat på ett bra sätt. En till faktor som jag pekat på är att den enskilde har valt och blivit vald att arbeta i testgruppen. 

Författare

Christian Lindgren

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Psykoterapi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..