Sök:

Most schools teach you how to move around it but? Neuropedagogik? vad, hur och varför?


AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Most schools teach you how to move around it but?Neuropedagogik? vad, hur och varför?Författare: Caroline Bandgren och Emelie MöllerTermin och år: Vårterminen 2014Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universi-tetHandledare: Ulla BerglindhExaminator: Anna-Lena LilliestamRapportnummer: Vt14-2910-122Nyckelord: Neuropedagogik, neuroplasticitet, inlärningssvårigheter, elever i behov av särskilt stöd, Eaton Arrowsmith School, lärandeteorierSyfte:Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om neuropedagogik och varför det är positivt att använda sig av i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det är en litteraturbaserad uppsats som har grunden i en studie gjord på en skola i Kanada.Metod:Undersökningen som gjordes i Kanada genomfördes på Eaton Arrowsmith School som riktar in sig på elever som har inlärningssvårigheter där de med tar hjälp av neuroplasticitet och egna metoder för att hjälpa eleverna. Det intervjuades fyra pedagoger, en rektor, en vise rektor och två elever. Skolans metoder samt kanadensisk litteratur ställs sedan emot svensk forskning som behandlar samma ämne.Resultat:Baserat på undersökningen i Kanada och den svenska litteratur som använts så har vi kommit fram till att för elever som har inlärningssvårigheter kan neuropedagogik vara dem till stor nytta. Vi kommer att visa resultatbil-der från elever som gått på EAS, dessa behöver vara i färg för att förstås. Sedan i resultatdelen kommer en dju-pare förklaring kring vad det är för exakta resultat som vi har bevittnat. Vi tar även upp konkreta exempel på kognitiva övningar, från svensk litteratur, som lätt kan genomföras.Betydelse för läraryrket:Vi hoppas att denna uppsats ska få svenska pedagoger och forskare att våga se möjligheterna inom neuropeda-gogik i lärandesituationer. Vi hoppas även att uppsatsen ska få fler pedagoger och forskare (inom neuroveten-skap) att vågar ta steget emot ett samarbete. Detta för att skapa fler alternativ för elever än som finns idag, ef-tersom att alla lär olika.

Författare

Caroline Bandgren Emelie Möller

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..