Sök:

Monstret i trapphuset

En undersökning av gränserna för den disciplinerade socialiteten i grundskolan


Syftet med denna studie är att undersöka gränserna för den disciplinerade socialiteten igrundskolan, hur gränserna sätts och hur avvikare konstrueras. Empirin baseras på intervjuermed en elev som under sin skolgång utvecklade en avvikaridentitet, samt elevens föräldrar ochrektor.Analyserna visar att gränserna för den disciplinerade socialiteten blir snävare med åren. Frånen öppen friare socialitet i förskolan till allt mindre utrymme för individuella olikheter igrundskolan.Kollektiva abstrakta restriktioner sätts upp av en maktfull grupp (pedagogerna och rektorn)som bygger på öppna regler (styrdokument, skolans regler) men även dolda (den doldaläroplanen). Utifrån dessa skapas och förhandlas individuella konkreta restriktioner fram. Närindividen bryter mot de individuella restriktionerna finns risken att denna stigmatiseras utifrån enabstrakt kategorisering som av den maktfulla gruppen projiceras på individen. Om avvikarendessutom kommer i kontakt med andra avvikare är chansen stor att en avvikaridentitet utvecklas.De abstrakta kategoriseringarna av avvikare är tydliga till skillnad mot gränserna föravvikelse, där en hel del göms i den dolda läroplanen. Därav fyller avvikarna en viktig funktion:att utgöra fixpunkter för den ideale skoleleven. 

Författare

Klas Mathiasson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..