Sök:

Migratiionspolitik på EU-nivå

Med Sveriges och Italiens syn på migration som fallstudie

I Sverige finns en det en brist pa? kockar. Stja?rnkro?gare och branschfo?retra?dare uttalar sig om att det a?r sva?rt att finna ?bra personal? och att restaurangutbildningarna inte ligger i fas med deras krav. Arbetsfo?rmedlingen har i sin rapport Var finns jobben? (2014a) beskrivit kock som ett paradoxyrke, att det ra?der ho?g arbetslo?shet samtidigt som det a?r brist pa? arbetskraft. Men vad anser la?rare och studenter pa? ett av gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram om kockyrket, om mediabilden av en kock och om bristen pa? kockar? Studiens syfte var att underso?ka hur elever och la?rare inom Restaurang och Livsmedelsprogrammet i en gymnasieskola beskriver de fo?rutsa?ttningar som utbildningen ger fo?r eleverna och hur de anser att kockyrket framsta?lls i media. Studien besta?r av en litteratur- och mediegenomga?ng och fokusgruppsintervjuer med en grupp la?rare och en grupp elever. Resultatet visade att den teoretiska bakgrunden och litteraturen sta?mmer o?verens med la?rarna och elevernas bild av kocken, yrket och mediabilden. I studiens resultat lyfts ocksa? att det inte a?r utbildningsplatser som a?r problemet na?r det ga?ller arbetskraftsbrist, och att status och arbetsfo?rha?llanden i yrket a?r ses som problematiska och som bidragande faktorer. Utifra?n la?rarna, den media och de rapporter som jag tagit del av framsta?r det som att branschen verkar ha sva?rt att se sin roll i den brist pa? kockar som ofta diskuteras. 

Författare

Nathalie Winqvist

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..