Sök:

"Matematiken finns ju överallt"En studie om matematisk medvetenhet hos personal och rektorer i förskolan.


Denna studie handlar om personalens medvetenhet om matematik i förskolan. Syftet med undersökningen är att ta reda på om det arbetas medvetet med matematik ute på förskolorna. Jag är också intresserad av rektorernas inflytande över personalens medvetenhet om matematik och verksamheternas arbetsplaner/målformuleringar inom ämnet. Intervjuerna gjordes med rektorer och personal i förskolan för att ringa in deras medvetenhet om matematiken i förskolan. Studien bygger på kvalitativa forskningsintervjuer. Jag tog även del av deras arbetsplaner/målformuleringar. Resultatet av min studie visar på en tydlig förekomst av medvetenhet om matematik i förskolan. Den visar också att det är av stor betydelse hur matematik lyfts fram av rektor/chef. Det är dock förskollärarens egen inställning som har störst betydelse för hur de arbetar, enligt sina egna redogörelser, med matematik i sin verksamhet. I och med det blir också betydelsen av fortbildning inom matematik relevant för barnens möjligheter att lära sig matematiska begrepp.

Författare

Anna-Lena Svensson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..