Sök:

Matematik i barns lek

 Undersökningens syfte var att ta reda på vad sorts matematik som barn använder vid sociala interaktioner i leken. Studien är alltså gjord för att skapa en ökad förståelse för hur barn, utan påverkan av pedagoger, ger uttryck för matematik i den sociala leken med  andra barn. Jag genomförde en kvalitativ observationsstudie som bestod av sammanlagt 30 olika observationstillfällen. Observationerna genomfördes på både ett strukturerat sätt, med hjälp av ett observationsschema samt ett ostrukturerat sätt, där jag använde mig av endast fältanteckningar. Alla observationer genomfördes i samma rum under de olika observationstillfällena. Resultatet av denna undersökning visar att barn i hög grad använder sig av matematik i många lek situationer men att denna matematik ofta omedveten hos barnet. Slutsatsen av undersökningen blev att matematik används flitigt och att barnen i leken och i samspelet med varandra ofta använder matematik. Ett skäl till detta kan vara att de befinner sig bland matematik i allt de gör och att de faller sig naturligt för barn att genom leken utforska sin omvärld såsom matematik.

Författare

Tiina Viita

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..