Sök:

MAKTASPEKTEN I MÖTET MELLAN KLIENT OCH SOCIALSEKRETERARE ? en forskningsöversikt, utifrån maktens fyra ansikten


Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka hur makt och maktrelationer beskrivsoch teoretiseras i forskningen mellan socialsekreterare och klient med fokus på klientensbeskrivningar. Denna studie är en integrativ och kvalitativ forskningsöversikt med enabduktiv ansats, där 29 tidigare studier har tematiserats och analyserats med hjälp av maktensfyra ansikten. Studien påvisar att maktbegreppet är ett komplext och svårdefinierat begrepp.Studien visar hur makten kan betraktas utifrån maktens fyra ansikten inom det sociala arbeteti mötet mellan klienten och socialsekreteraren. Vidare diskuteras rekommendationer gällandemaktaspekten för det sociala arbetet utifrån olika studier samt rekommendationer för fortsattforskning. Det är viktigt att klienternas perspektiv, såsom upplevelsen av makt och kontroll,tas upp angående deras möte med de professionella. Eftersom mötet och relationen mellansocialsekreterare och klient är en av de grundläggande faktorerna för ett bra samarbete ärstudier som denna viktiga att genomföra. Studien påvisar även hur viktigt det är attuppmärksamma maktobalansen, detta för att kunna medföra en medvetenhet hos deprofessionella inom socialt arbete om den påverkan och upplevelse som klienterna erfar av deojämlika maktrelationerna.

Författare

Emina Botoni? Katri Ylikorpi

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..