Sök:

Livslångt lärande

en studie om orkestermusiker i "den tredje a?ldern"


I orkestermiljo?n blir det livsla?nga la?randet konkretiserat da? varje arbetsvecka inneba?r instudering av ett nytt konsertprogram med da?rpa? fo?ljande konsert. Syftet med denna studie var att beskriva individuella instuderingsstrategier liksom det kollektiva, samtidiga, musikaliska la?randet hos erfarna orkestermusiker i ?den tredje a?ldern?; mellan 50 och 65 a?r. Sju orkestermusiker intervjuades. Alla respondenterna bera?ttade om gla?djen i att vara en del av det musikaliska sammanhanget. Det framkom att vissa arbetsmetoder fo?ra?ndrats o?ver tid som ett resultat av erfarenhet, men ocksa? till fo?ljd av kroppsligt och mentalt slitage. Bera?ttelserna klargjorde sva?righeten att verbalt beskriva inla?rningsprocessen liksom att sa?rskilja ett individuellt la?rande fra?n ett kollektivt la?rande. Individen a?r en del av kontextens sta?ndigt ackumulerande kunskapstradition. Med hja?lp av ett kulturpsykologiskt och ett sociokulturellt perspektiv som uppsatsens teoretiska ansats kunde den va?v av interaktioner, samspel och la?rande som pa?ga?r i den specifika kontexten tydliggo?ras. Studien inneho?ll a?ven fra?gor om hur orkestermusikerna o?nskade uppra?ttha?lla ba?sta mo?jliga spelkondition under hela yrkeslivet. Respondenternas bera?ttelser visade hur tankar om kollektivets utveckling helt dominerar o?ver tankar om individens eget kompetensbevarande. Ett viktigt bidrag med denna uppsats blir da?rfo?r att va?cka diskussion om en plan fo?r ?restaurering? av orkestermusiker i ?den tredje a?ldern?.

Författare

Annika Schönning

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..