Sök:

Likviditetshantering i industriföretag

En fallstudie om Stamo Maskin AB och GEA EXOS Ventilation AB


 Sammanfattning Titel: Likviditetshanteringen i industriföretag Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Carl-Henrik Önnerberg, Jerry Roth, Tobias Bergenmo Handledare: Per Janze Nyckelord: Kassaflöde, Likviditet, Likviditetshantering Bakgrund: Kassaflödet har blivit alltmer viktigt i dagens samhälle, då in- och utbetalningar sker löpande i företagen. Detta för att tidigare kunna upptäcka ett ojämnt flöde av likvida medel. Om likviditeten är dålig en period är det akut för företaget att skaffa fram likvida medel annars kan inga utbetalningar ske. Att ha en god likviditet är något alltfler företag eftersträvar och ser som en positiv egenskap hos bolaget. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur industriföretag genomför sin likviditetshantering av in- och utbetalningar på kort sikt samt undersöka om det finns förslag till förändringar. Metod: Vi utförde en explanativ fallstudie om två industriföretag i Mälardalen. Intervjuer genomfördes med respektive ekonomiansvarig. Teoretiska kunskaper om likviditetshantering skaffades via litteratur och internetkällor. Slutsats: Efter fallstudien på Stamo och EXOS har vi fått en uppfattning om att likviditetshanteringen består till stor del av förhandlingar av betalningsvillkor. Då företagen gynnas av långa ledtider på utbetalningar och korta ledtider på inbetalningar. Båda företagen har god översikt på sin likviditetshantering. De följer upp prognoser och likviditetsbudgeten vilket skapar bra översyn på flödet mellan in- och utbetalningar. Dock kan vi anse att de borde börja med en uppföljning av kassaflödet genom att börja upprätta en kassaflödesanalys.

Författare

Carl-Henrik Önnerberg Jerry Roth Tobias Bergenmo

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..