Sök:

La?xhja?lp och likva?rdighet i det svenska skolsystemet

en studie av den massmediala debatten


Den ha?r studien behandlar den massmediala debatten om skattereduktion fo?r privat la?xhja?lp i hemmet. Den fo?rsta januari 2013 fattade Sveriges Riksdag ett beslut om skattereduktion fo?r privat la?xhja?lp, ett beslut som innebar en uto?kad mo?jlighet fo?r husha?ll att fa? en skattereduktion fo?r privat la?xhja?lp i hemmet. I de stora dagstidningarna har en debatt fo?rts mellan fo?respra?kare och kritiker om positiva och negativa konsekvenser av en statligt subventione- rad la?xhja?lp. Fo?rslaget har blivit en samtida, aktuell, diskussion som innefattar grundla?ggande utbildningspolitiska fra?gor om ra?ttvisa, ja?mlikhet, valfrihet och om var skolans ansvar bo?rjar och slutar. Mot denna bakgrund har syftet med studien varit att genom en analys av den massmediala debatten om la?xhja?lp, underso?ka vilka uppfattningar om och vilken mening som tillskrivs fo?rslaget om skattereduktion fo?r privat la?xhja?lp i hemmet. En ytterligare av- sikt har varit att belysa hur fra?gor om likva?rdighet och skolans ansvar behandlas i den massmediala debatten kring fo?rslaget.Studiens empiriska material utgo?rs av sammanlagt trettiofem artiklar publicerade under perioden 29 maj 2012 till 9 mars 2013. Materialet a?r inha?mtat fra?n de tva? dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt fra?n La?rarnas tidning som a?r La?rarfo?rbundets fackliga tidskrift. Resultatet av studien visar att fra?gor om skolans nega- tiva utveckling, om likva?rdighet och om vem som skulle gynnas eller missgynnas av fo?rslaget utgo?r centrala teman i debatten. A?ven fo?rslagets eventuella effekter pa? likva?rdigheten inom skolan a?r ett viktigt inslag. Slutsatserna av studien a?r att det ra?der en bred enighet ga?llande vikten av likva?rdighet och om skolans negativa utveckling. Skilje- linjerna mellan kritiker och fo?respra?kare ro?r framfo?r allt synen pa? fo?rslagets effekter och vad som a?r likva?rdighet i relation till fo?rslaget. Fra?gan om ansvarsfo?rdelningen mellan skola, fo?ra?ldrar och elever behandlas ba?de uttryckli- gen och underfo?rsta?tt i debatten och kring den ra?der det inte konsensus. 

Författare

Joakim Strindberg

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..