Sök:

Låt hjärtat va me

sjuksköterskans stöd i egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt

Bakgrund:Hjärtsvikt blir allt vanligare. Det krävs stor förändring och anpassning av livssituationen för både patienter och anhöriga. Många av de som får diagnosen saknar kunskap om hur de påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Syfte: Att belysa forskning som beskriver sjuksköterskans stöd i egenvårdsåtgärder som kan ge ökat välbefinnande hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Metod: En litteraturstudie valdes där tretton artiklar har analyserats. Resultat: Av analysen framkom fyra huvudkategorier; Egenvård, Utbildning, Välbefinnande och Stöd. Under Stöd framkom tre underkategorier; Informativt, Professionellt och Socialt. Diskussion: Sjuksköterskan ska ge individinriktat stöd, information och utbildning för att patienten själv ska kunna ta ansvar för sin hälsa. Att tidigt informera och utbilda om sjukdomen och egenvård. Påpeka vikten av att kontrollera hälsostatus regelbundet, följa läkemedelsordinationer, förändra livsstilen, samt att involvera anhöriga utgör stor trygghet för patienten. Sjuksköterskans stödinsatser är betydande för patienten och leder till ett ökat välbefinnande.

Författare

Carina Nordström Britt-Marie Wennerholm

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..