Sök:

La?sbarhet nu och da?

En underso?kning om ungdomsbokens och deckarens spra?kliga fo?ra?ndring o?ver 50 a?r


AbstraktI detta arbete underso?ks den spra?kliga fo?ra?ndring som skett i ungdomsbo?cker fra?n 1950- och 60- talet med ungdomsbo?cker fra?n 2000- och 2010-talet. Jag ja?mfo?r ungdomsbo?ckernas fo?ra?ndring med fo?ra?ndringen hos deckarbo?cker under samma period. I underso?kningen sammansta?lls ca 60 grafiska meningar ur vardera 17 bo?cker fo?rdelat pa? fyra kategorier: Fyra ungdomsbo?cker fra?n 1950-1965 samt fyra ifra?n 2000-2015. Fyra deckare fra?n 1950-1965 samt fyra fra?n 2000-2015. Med i underso?kningen finns a?ven en ja?mfo?relsebok av a?ldre stilkarakta?r som syftar till att tydliggo?ra skillnaden mellan de olika bo?ckerna.Syftet med uppsatsen a?r att visa hur och i vilken omfattning en eventuell fo?ra?ndring av spra?ket i ungdomsbo?cker och deckare visar sig. De spra?kliga fo?reteelser som underso?ks a?r bland annat meningsla?ngd, fo?rekomsten av substantiv, verb och pronomen, antal la?nga och o?verla?nga ord, huvud- och bisatser, samt lix- och ovix-va?rde.Min underso?kning bygger pa? teorier och metoder inspirerade av Aina Lundqvist (1992) och Ewelina Burri (2010) som i sina respektive arbeten underso?kt liknande teman sa?som la?sbarhet inom barn- och ungdomslitteratur samt la?roboktexter. Underso?kningens resultat visar att ba?de ungdomsbo?ckerna och deckarna fra?n 1950- och 60-talet har en ho?gre grad av sva?r la?sbarhet a?n dess nutida motsvarigheter. Underso?kningen visar ocksa? att ungdomsbo?ckerna och deckarna med tiden har blivit mer utja?mnade ga?llande la?sbarheten, och har anammat ett spra?k av sto?rre talspra?klig karakta?r. Nutida deckare visar sig vid ett antal tillfa?llen ha en enklare la?sbarhet a?n a?ldre ungdomsbo?cker. 

Författare

Daniel Kvick

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..